من  عاشقم  دیوانه ام  دیوانه  جانانه ام

از عشقت ای صاحب زمان میگردم و پروانه ام

عمرم تویی جانم تویی دینم تو ایمانم تویی

هم درد و هم درمان تویی ای نازنین دُردانه ام

قلبم تویی  روحم تویی مفتاح و مفتوحم تویی

کشتی تویی نوحم تویی با غیر تو بیگانه ام

هست زندگیم از هست تو دل عاشق و پابست تو

محتاج لطف دست تو دستت بنه بر شانه ام

بی تو غمم افسرده ام هر لحظه غصه خورده ام

بی عشق تو من مرده ام چون خانه ای ویرانه ام

غمدارم و غمخواره ام بیچاره ام آواره ام

آخر بکن خود چاره ام پر کن ز نورت خانه ام

از خویشتن بگذشته ام با شور عشق آغشته ام

از اینکه عاشق گشته ام هر لحظه در شکرانه ام
منبع : در جستجوی رنگین کماندرمان من... منبع : در جستجوی رنگین کماندرمان من... منبع : در جستجوی رنگین کماندرمان من... منبع : در جستجوی رنگین کماندرمان من... منبع : در جستجوی رنگین کماندرمان من...
برچسب ها : تویی ,اماز